KPSS 7303 özel şartın anlamı nedir?

2013/1 kpss tercihlerinde özel şart olarak verilen 7303 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) özel şartının açılımı nedir?

Cevap: 7303 Özel şart arayan kadrolar için aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor.
 2.7.KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu kadro
veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı
olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
f) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış
olmak.
Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler...
hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun
14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla,
valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv
araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (k)
bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de
kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla
birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4’üncü
maddesinin 1’inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı
verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı
aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık
kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu
istenecektir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce
yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv
araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder

+